Bán kính hình cầu rộng

Cần bảo trì

Vòng ngoài với từng tách trong hướng trục.

-Vòng trong có phần mở theo trụ ở cả hai bên.

-Những đường rãnh và các lỗ trong vòng ngoài và bên trong.

Cả vòng ngoài lẫn bên trong đều được điều trị cẩn thận.