Bao cao sức mạnh ở Trung Quốc

Lớp đồng kết cục sắt có nhiều tính chất cơ khí cao, dễ dàng cắt, tốt tính chất nóng và hàn, mức thu nhỏ và không nam châm.Chúng tôi là một hãng xe bạc hợp đồng chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp cho người dẫn đường bắn cung bằng đồng, thanh đồng thiếc, các chốt gỗ đồng.Những sản phẩm của chúng tôi nhận kỹ thuật sản xuất cao và có thể được sử dụng thoải mái.